ייפוי כוח מתמשך, מה זה ולמה חשוב מאד שיהיה לכם כזה

בשנת 2016, נכנס לתוקף תיקון לחוק הכשרות והאפוטרופסות, שיצר כלי משפטי חדש הנקרא – ייפוי כוח מתמשך. התיקון קבע, כי לכול אדם בגיר הבריא בנפשו ושכלו, האפשרות לקבוע בכול מועד, מי ימונה כאפוטרופוס לניהול ענייניו האישיים, הגופניים או ענייני הרכוש שלו, בזמן שלא יהיה כשיר עוד, לנהל אותם בעצמו. בחירתו של מיופה הכוח, נעשית באמצעות חתימה, על ייפוי כוח מתמשך.

חוק הכשרות והאפוטרופסות

טיפול בענייניו של אדם שאיבד את כשירותו המשפטית, עד לתיקון החוק, חייב מינוי של אפוטרופוס לעצמו, או על פי החלטת בית משפט. ההליך היה מורכב יחסית, ולרוב נפתח בבקשה של אדם המעוניין להתמנות כאפוטרופוס, ורק לאחר שהאדם שלגביו התבקש מינוי האפוטרופוס, כבר לא היה כשיר. במסגרת הליך זה, לא היה מקום לשמיעת רצונותיו והעדפותיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס, ולא הייתה לו כול שליטה, על זהות האפוטרופוס שימונה לו בעתיד, ועל סמכויותיו. 

בנוסף, טרם כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, בוצע על ידי המדינה, פיקוח צמוד על האפוטרופוס שמונה לאדם, שחייב את מיופה הכוח, לדווח על כול הפעולות הכספיות, שבוצעו בנכסיו של המייפה.

יתרונו של ייפוי כוח מתמשך

היתרון המשמעותי של ייפוי כוח מתמשך, הוא בכך, שהוא מבוסס על בחירתו האישית של מייפה הכוח, ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות, של קרבה ואמון. יתרונו של התיקון לחוק הוא היכולת לבחור את מיופה הכוח, לפני שחל אירוע המצריך את הפעלתו. 

בנוסף, הייתרון הוא גם ביכולת של מייפה הכוח, להחליט באופן אישי מיהו מיופה הכוח, מבלי לגרור את הקרובים אליו, להליך המשפטי הנדרש במינוי של אפוטרופוס, ומבלי לסמוך על מערכת המשפט, שתבחר את מיופה הכוח הנכון בשבילו. ייפוי כוח מתמשך, מאפשר לכול אדם מעל לגיל 18 לתכנן את העתיד, ולמנות כבר היום, מיופה כוח בקלות יחסית, למקרה שלא יוכל לקבל החלטות, או לנהל את רכושו.

היקף ייפוי הכוח

טרם החתימה על ייפוי כוח מתמשך, יש להחליט מה היקף ייפוי הכוח. האם ייפוי הכוח יכלול נושאי רכוש בלבד, כלומר קבלת החלטות וביצוע פעולות הנוגעות לכספים, נכסים והתחייבויות או גם בנושאים רפואיים, הנוגעים למתן הסכמה או לקבלת החלטה, בדבר טיפול רפואי. האם יכלול ייפוי הכוח, נושאים אישיים הנוגעים לרווחתו של מייפה הכוח, סיפוק צרכיו היומיומיים וכן הסדרת תעסוקה, לימוד או שיקום. לאחר ההחלטה על היקף ייפוי הכוח, בנוסף, יש צורך להחליט, מהם המקרים הייחודיים, המוחרגים מתוך ייפוי הכוח הכללי, ולציין זאת בפני עורך הדין. לדוגמה: ייפוי כוח רפואי בלבד, המוגבל רק לנושאי טיפול ואשפוז פסיכיאטרי.

כניסת ייפוי הכוח לתוקף

כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, נעשית עם קבלת חוות דעתו של מומחה, לפיה המייפה אינו כשיר להבין, בדבר אותו מסר להחלטת מיופה הכוח. אולם, קיימים מקרים בהם מייפה הכוח, מבקש לקבוע כללים אחרים, אשר יפעילו את ייפוי הכוח המתמשך, כדוגמת תאריך ספציפי או מקרה של אירוע מיוחד.

התנאים למיופה הכוח

על מנת למנות מיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך, נדרשים להתקיים מספר תנאים: המייפה חייב להיות תושב ישראל, בגיר – כלומר מעל גיל 18, המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו. אם מייפה הכוח הוא אדם עם מוגבלויות, יש לאפשר לו התאמות והנגשה, על פי חוק שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות. 

את מי כדאי למנות למיופה כוח

הבחירה באדם שיפעל בשמו של מייפה הכוח, צריכה להיעשות מתוך רצון חופשי, ולא כדי לרצות מישהו או כדי לא לפגוע בו. מדובר בהחלטה משמעותית, המשפיע על חייו של מייפה הכוח, ומחייבת בחינה עניינית של כול השיקולים הנוגעים בכך. בבחירה של מיופה כוח, חשוב לשקול:

 • האם ישנה תקשורת טובה עם אדם זה.
 • האם הוא מיטיב להכיר את מייפה הכוח.
 • האם ניתן לסמוך עליו, בכך שיפעל לטובת מייפה הכוח. 
 • האם הוא יודע ומבין את רצונותיו ובחירותיו, של מייפה הכוח.
 • האם הוא מתנהל באופן אחראי.
 • האם שגרת חייו מאפשרת לו, להיות זמין ונגיש למילוי תפקיד זה. 

בנוסף, ניתן למנות לתפקיד זה גם אדם מקצועי, כדוגמת עו”ד או רואה חשבון.

קביעת מיופה כוח אחד או יותר

לצורך עריכת ייפוי כוח מתמשך, חייבים לקבוע לפחות מיופה אחד, ללא מגבלה כמותית, על בחירת מספר מיופי הכוח. ניתן לקבוע מיופה כוח יחיד האחראי על כל הנושאים, או לחלק אותם בין מספר מיופיי כוח. ניתן לקבוע מיופיי כוח הפועלים במשותף או בנפרד, ולהחליט מהו היקף הסמכויות והאחריות של כול אחד מהם, וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם. לדוגמה: אם לאדם יש 2 מכרים עליהם הוא סומך, אחד רופא ואחד כלכלן, ניתן לקבוע כי המכר הרופא, יהיה מיופה הכוח בעניינים הרפואיים, והכלכלן יהיה מיופה הכוח בענייני הרכוש.

שיתוף פעולה בין מספר מיופיי כוח

במקרה ומחליטים למנות מספר מיופיי כוח, רצוי לבחור באנשים, היכולים לפעול יחד בשיתוף פעולה, ולהתייחס לאופן, בו ירצה מייפה הכוח, שהם יפעלו במשותף. האם יפעלו ביחד או לחוד, האם לפני פעולה של אחד מהם, יש צורך בהסכמתו של השני, או שנקבע גורם שלישי הפוסק ומכריע ביניהם, במקרה של מחלוקת. חשוב להבין כי ישנן פעולות, המחייבות שיתוף פעולה בין מיופיי הכוח, גם אם כול מיופה כוח, אחראי לנושאים שונים. לדוגמה: במקרה ואחד ממיופיי הכוח אחראי על נושא המגורים של מייפה הכוח, ואחד על ענייניו הכספיים, הרי שמעבר למקום מגורים חדש, מחייב שיתוף פעולה ביניהם.

הפקדת ייפוי הכוח המתמשך

ייפוי כוח מתמשך יש להפקיד לאחר עריכתו, אצל האפוטרופוס הכללי, כתנאי מוקדם לכניסתו לתוקף. את ייפוי הכוח ניתן להפקיד בשתי דרכים:

 • הפקדה מקוונת – המומלצת על ידי האפוטרופוס הכללי. הפקדה זו נעשית על ידי עורך דין בעל כרטיס חכם, במערכת האלקטרונית של משרד המשפטים. לאחר ההפקדה, יש לשלוח העתק מקורי של ייפוי הכוח המתמשך, בדואר רשום למשרדי האפוטרופוס הכללי, במחוז הרלוונטי, תוך 14 יום מיום ההפקדה.
 • הפקדה אישית – של ייפוי הכוח על ידי האדם המייפה. ההפקדה נעשית לאחר שעורך הדין הפקיד את ייפוי הכוח המקוון, ובאמצעות הזדהות אישית, במערכת ההזדהות הממשלתית.

בכול מקרה, יש לשמור עותק מקורי, אצל עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך, וחתם עליו, ואצל האדם המייפה, זאת כראיה ולהוכחת כשרותו של האדם המייפה. ניתן לצרף גם חוות דעת של מומחה, במקרה והיא נדרשת, על ידי עורך הדין שעורך את ייפוי הכוח המתמשך. במקרה ומופקדים מספר ייפויי כוח מתמשכים ,הנוגעים לאותם נושאים, ייפוי הכוח האחרון הוא זה הקובע. 

ייפוי כוח מתמשך ניתן לשינוי

ייפוי הכוח מתמשך, הוא פעולה גמישה הניתנת לשינוי, ומאפשרת עדכונים לאורך חיי המייפה. ניתן לשנות את ייפוי הכוח, אף לאחר הפקדתו ואישורו, בהתאם לחוק, ולסדר הפעולות הנדרש על פיו. במקרה ורוצים לשנות את ההנחיות המהותיות שנתנו, לדוגמה: החלפת מיופה הכוח באדם אחר, יש צורך לערוך ייפוי כוח חדש, בפני עו”ד המוסמך לכך, ולעבור תהליך זהה לתהליך הראשון.

מתי נכנס ייפוי כוח מתמשך לתוקפו

ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקפו, כאשר מייפה הכוח אינו מסוגל יותר, להבין ולקבל החלטות בנושאים הנכללים בייפוי הכוח, בהתאם לתנאים שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך. לדוגמה: ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח יכנס לתוקף, רק בכפוף למתן חוות דעת של מומחה, או לאחר אירוע מסוים כגון אשפוז פסיכיאטרי. 

החוק אינו מאפשר למייפה הכוח, לקבוע תנאים לתוקפו של ייפוי הכוח, התלויים רק בשיקול דעתו של מיופה הכוח, זאת כדי להגן עליו מניצול כוחו של המיופה לרעה, בשלב המשמעותי שבו ההבנה והיכולת שלו, עלולים להיות מופחתים. מייפה הכוח יכול לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף, בהתאם לשיקול דעת משותף של מיופה הכוח ואדם נוסף הקרוב אליו, אשר יכולים להעיד על סמך היכרותם עמו, כי הגיע השלב בו הוא זקוק לאפוטרופוס. 

אישור האפוטרופוס הכללי

לאחר קבלת העותק המקורי של ייפוי הכוח המתמשך, על ידי האפוטרופוס הכללי, ובתום הטיפול בבקשה, תישלח הודעה למייפה הכוח, עם העתק לעורך הדין על אישור או דחייה של בקשת ההפקדה, או בקשה להשלמת המסמכים. הטיפול בבקשה לוקח עד 21 יום, ממועד הפקדת ייפוי הכוח המתמשך ועד למועד כניסתו לתוקף. 

לאחר מכן, שולח האפוטרופוס הכללי למייפה הכוח, תזכורת אחת ל- 3 שנים, כדי לוודא שמייפה הכוח, אינו רוצה לשנות את ייפוי הכוח מכול סיבה שהיא. על פי החוק, חלה על מיופה הכוח, החובה למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי, כי התקיימו התנאים להחלת ייפוי הכוח, והצהרה זו היא תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח. לאחר קבלת הצהרת מיופה הכוח, ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח, אישור שייפוי הכוח נכנס לתוקפו, וישלח על כך הודעה למייפה הכוח.

צירוף מסמכים נוספים

בנוסף לטופס ייפוי כוח מתמשך, ניתן להוסיף גם את המסמכים הבאים:

 • חוות דעת מומחה – אם היא נדרשת על ידי עורך הדין שערך את המסמך, כראיה להוכחת כשרותו של מייפה הכוח, לערוך ייפוי כוח מתמשך.
 • נספח הנחיות מקדימות – אם אין מספיק מקום להנחיות בטופס עצמו. 
 • טופס ויתור סודיות של מיופיי הכוח.
 • אישור רפואי.
 • צילום תעודת זהות של המייפה הכוח ומיופה הכוח.
 • כול מסמך אחר – שמייפה הכוח רוצה לצרף.

ביטול ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך ניתן גם לביטול, בכול עת שמייפה הכוח חפץ בכך, כול עוד אין לכך הגבלות מפורשות, המצויות בייפוי כוח עצמו. כדי לבטל את ייפוי הכוח, יש להודיע על כך למיופה הכוח ולאפוטרופוס הכללי, באמצעות טופס הודעה על ביטול. בנוסף, יכול גם בית המשפט להחליט על ביטול ייפוי כוח מתמשך, במקרה שמיופה הכוח, לא הפעיל את סמכויותיו כראוי.

הנושאים אליו מתייחס ייפוי הכוח

ייפוי כוח מתמשך יכול לעסוק בנושאי רכוש, בנושאים אישיים, הכוללים גם את כול הנושאים הרפואיים או חלקם, הכול בהתאם לרצונו ובחירתו של מייפה הכוח. כל נושא מכיל בתוכו גם תתי נושאים, שחלקם יהיו מודגשים, על פי רצונו של מייפה הכוח. 

לדוגמה: בנושא הרכוש, המשמעות של ייפוי כוח מתמשך, היא קבלת החלטות וביצוע פעולות, הנוגעות לנכסיו, לכספיו, וכן להתחייבויות הכספיות של מייפה הכוח. בנוסף, נכללים בנושא זה, גם ניהול חשבונות הבנק, אופן השקעת הכספים, ניהול נכסי נדל”ן או עסק, מיצוי זכויות עבור מייפה הכוח ועוד. אם ברצונו של מייפה הכוח, להחליט על ניהול חשבון בנק ספציפי באופן מיוחד, או על תשלום מיוחד שברצונו לוודא ששולם, יש להדגיש זאת בעת עריכת ייפוי הכוח, בפני עורך הדין.

ייפוי כוח מתמשך בנושאים רפואיים

חוק זכויות החולה, קובע כי אין לתת טיפול רפואי למטופל, שלא נתן לכך הסכמה מדעת. חוק זה, מאפשר לאדם לייפות את כוחו של אדם אחר, ולקבל עבורו החלטות רפואיות, למקרה שיגיע יום, שבו לא יוכל לתת הסכמה מודעת לטיפול, בשל מצבו הגופני, הנפשי, הקוגניטיבי או מכול סיבה אחרת. ייפוי הכוח יכול למנוע את הצורך בפנייה לבית משפט, לשם מינוי אפוטרופוס לגוף, או לשם קבלת הוראות לטיפול רפואי דחוף. 

ייפוי כוח מתמשך העוסק בעניינים רפואיים בלבד, ניתן לערוך בפני עורך דין שהוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך, וגם בפני בעל מקצוע טיפולי, ובעניינים מסוימים הקשורים בטיפול או אשפוז פסיכיאטרי, יש צורך לקבל הסבר ולחתום בפני פסיכיאטר.

המגבלות על פעולותיו של מיופה הכוח

החוק מגביל את אופן פעולתו של מיופה הכוח, באופן הבא:

 • קיימות פעולות הדורשות אזכור מפורש בייפוי הכוח, אחרת לא ניתן לבצע אותן כלל.
 • קיימות פעולות שלא ניתן לכלול ולא יינתן להן תוקף, גם אם יוזכרו, כך שמיופה הכוח מנוע לחלוטין מלבצע אותן.
 • קיימות פעולות שניתן לכלול בייפוי הכוח, אולם יידרש לשם מימושן, אישור של בית משפט, ובלעדיו אין למיופה הכוח, את הסמכות לפעול בעניינים אלו.

ייפוי כוח במקרה של אדם צלול

במקרה של אדם צלול, המתקשה פיזית בהליכה לבנק או לדואר, מספיק לערוך ייפוי כוח כללי סטנדרטי, על ידי עורך דין, ולאמת אותו נוטריונית. בנוסף, אין מניעה לעריכת ייפוי כוח מתמשך, אשר נכנס לתוקף כאשר אדם זה, לא יוכל יותר לבצע פעולות פיזיות מסוימות, וזאת בהתאם לתנאים הקובעים, בייפוי הכוח עצמו. 

תפקידו של עורך הדין העורך את ייפוי הכוח

ייפוי כוח מתמשך, נחתם בידי מייפה הכוח, ובפני עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, עבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי, לערוך ייפוי כוח מתמשך. החתימה על ייפוי הכוח, היא פרוצדורה שעשויה לקחת מספר מפגשים. זאת כיוון שקודם לעריכת ייפוי הכוח, על עורך הדין מוטלת החובה והאחריות, לברר את הרצון האמיתי של המייפה, ואת ההשלכות הכרוכות במסירת המנדט, לניהול ענייניו העתידיים, למיופה הכוח. 

על עורך הדין לפרוש בפני המייפה את החלופות המשפטיות, ולהתאים לו את התנאים המתאימים לצרכיו, לרצונותיו וליכולותיו, בהתאם לחוק. ניתן לצרף לייפוי הכוח הנחיות מקדימות, בהן מדריך המייפה את מיופה הכוח, בנוגע להחלטות עתידיות שיהיה עליו לקבל בעניינו. כול אלו, דורשים ידע, השקעת זמן ותשומת לב מיוחדת מצד עורך הדין. 

עלותו של ייפוי כוח מתמשך

עלות של ייפוי כוח מתמשך, תלוי בדרישות הלקוח ובמורכבותו של ייפוי הכוח. החוק אינו מגביל את שכר הטרחה, בגין עריכת ייפוי כוח מתמשך, ולכן כול עורך דין שעבר הסמכה על ידי משרד המשפטים, רשאי לדרוש שכר טרחה לפי ראות עיניו, לפי ניסיונו, לפי מורכבות הנושא והזמן הנדרש. טווח המחירים לעריכת ייפוי כוח מתמשך בשוק, נעים בין 2,000 ₪ לא כולל מע”מ ועד ל- 5,000 ₪. 

לסיכום

יתרונו של התיקון לחוק הכשרות והאפוטרופסות, הוא היכולת של המייפה, לבחור באופן אישי את מיופה הכוח. טרם החתימה על ייפוי כוח מתמשך, יש להחליט מה היקף ייפוי הכוח, האם הוא יכלול נושאי רכוש, נושאים רפואיים, ונושאים אישיים הנוגעים לרווחתו של המייפה. המייפה חייב להיות תושב ישראל, מעל גיל 18, המבין את משמעותו של ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו.